METEO în Băhrinești


Prima pagină  »  Noutati
Noutăți
REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURĂREA ACTIVITĂŢII DE COMERŢ ȘI DE PRESTARE A SERVICILOR PE TERITORIUL SATULUI BĂHRINEȘTI
Publicat la: 08.07.2019   

I. DISPOZIȚII GENERALE

1.1. Prezentul Regulament privind organizarea și desfășurarea activității de comerț și de prestare a serviciilor pe teritoriul satului Băhrinești (în continuare „Regulament”) este elaborat în conformitate cu prevederile Legii cu privire la comerţul interior nr. 231-XVI din 23.09.2010; Legii privind protecţia consumatorilor nr. 105-XV din 13.03.2003; Legii cu privire la administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006; Legii Nr. 231 din  23.09.2010

Cu privire la comerțul interior; Legii cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător nr. 235 din 20.07.2006; Legii privind implementarea ghişeului unic în desfăşurarea activităţii de întreprinzător nr. 161 din 22.07.2011; Legii cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi nr. 845 din 03.01.1992; Legii cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice nr. 1100 din 30.06.2000; Legii cu privire la tutun și la articolele din tutun nr. 278 din 14.12.2007, Hotărârii Guvernului cu privire la desfăşurarea comerţului cu amănuntul nr. 931 din 08.12.2011; Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea regulilor de comercializare cu amănuntul a unor tipuri de mărfuri alimentare şi nealimentare nr. 65 din 26.01.2001; Hotărârii Guvernului cu privire la prestarea serviciilor de alimentaţie publică nr. 1209 din 08.11.2007; Hotărârii Guvernului despre aprobarea Regulamentului-tip de funcţionare a pieţelor nr. 955 din 21.08.2004.

1.2. Prezentul Regulament stabileşte modul de autorizare a desfăşurării activităţii de comerţ și de prestare (comercializare) a serviciilor de către agenții economici pe teritoriul satului Băhrinești, indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare juridică a acestora, fiind aplicabil activităţilor de comerţ cu produse alimentare, nealimentare şi prestări de servicii.

1.3. De asemenea Regulamentul stabileşte modul şi ordinea eliberării, modificării, retragerii, suspendării notificării.

1.4. Totodată, Regulamentul stabileşte principiile şi procedurile interne în cadrul Primăriei aplicabile procesului de primire şi analiză a documentelor necesare  eliberării, modificării, retragerii și suspendării notificării.

1.5. Unitate comercială este unitatea (spaţiul) în care au loc procesele operative de circulaţie a mărfurilor/serviciilor (primirea, depozitarea şi vânzarea). Unităţi comerciale sunt considerate unităţile de comerţ cu ridicata; unităţile de comerţ combinat, unităţile de comerţ cu amănuntul, care includ unitățile comerciale fixe (se exemplu: magazine) și unitățile comerciale mobile (pavilion, chioşc, gheretă, automagazin-comerț din autovehicule, rulotă, tonetă, tarabă, stand, tejghea, cărucior, aparat automat pentru vânzări, alte unități prevăzute de legislaţia în vigoare); unităţile de alimentaţie publică, staţiile de alimentare cu combustibil, pieţele, sălile (locurile) de agrement, sălile cu aparate de joc cu câştig bănesc, cazinourile, şi toate unităţile de prestare (comercializare) a serviciilor.

1.6. Notificarea este un act administrativ individual ce atestă dreptul titularului de a practica o activitate de comerţ sau de prestare (comercializare) a serviciilor, cu indicarea amplasării unităţii comerciale/locului pentru vânzare sau a sediului/oficiului comerciantului în cazul când aceasta nu necesită unitate comercială, cu respectarea obligatorie a condiţiilor de autorizare prevăzute de prezentul Regulament.

2. PRINCIPIILE AUTORIZĂRII DESFĂȘURĂRII

ACTIVITĂŢILOR DE COMERŢ

2.1. Funcționarea activităţilor de comerţ și de prestări servicii se efectuează de către Primăria satului Băhrinești în baza următoarelor principii:

a) legalităţii, fiind promovată superioritatea legii şi urmărită aplicarea şi implementarea prevederilor legislative în vigoare;

b) stimularea activităţii de comercializare a produselor şi serviciilor, în special stimularea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii;

c) încurajarea liberei iniţiative, asigurarea concurenţei loiale şi a circulaţiei libere a produselor şi serviciilor comerciale;

d) protejarea intereselor consumatorului, precum şi satisfacerea la maximum a nevoilor consumatorilor pentru diverse produse şi servicii, asigurarea securităţii alimentare şi de consum;

e) principiul declarării pe proprie răspundere care prevede că solicitantul Notificării va declara şi asuma cele declarate în cadrul solicitării eliberării Notificării, iar Primăria îi va atenţiona despre răspunderea pe care solicitantul o poartă pentru declararea informaţiilor false, neveridice sau eronate, notificând, în acest sens, organele competente şi abilitate pentru aplicarea măsurilor necesare, după caz.

2.2. Fără a prejudicia prevederile art. 2.1. și prevederile Capitolului 2 din prezentul Regulament, funcționarea în baza principiului ghișeului unic se va începe după îndeplinirea tuturor formalităților necesare stabilirii conlucrării și interacționării între toate instituțiile implicate.

3. PROCEDURA DE NOTIFICARE

3.1. Documentele necesare eliberării Notificării. Depunere şi recepţionare.

3.1.1. Notificarea se eliberează pentru fiecare unitate comercială separat, în baza unei cereri, semnate de solicitant, depusă și înregistrată la Primăria satului Băhrinești.

 3.1.2. Modelul cererii este prevăzută în Anexa nr. 2 la prezentul Regulament, și este publicată în incinta Primăriei şi pe pagina oficială a acesteia

3.1.3. La cerere se anexează următoarele acte: a) documentul ce confirmă înregistrarea de stat a comerciantului (extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individuali, certificatul de înregistrare sau orice alt act similar); b) documentul ce confirmă dreptul de proprietate sau de locaţiune asupra unităţii comerciale (extrasul din Registrul bunurilor imobile asupra imobilului cu destinaţie nelocativă; contractul de locaţiune pentru unităţile amplasate în încăperi închiriate cu extrasul din Registrul bunurilor imobile care confirmă dreptul de proprietate al locatorului ș.a.); c) contractul de locaţiune a terenului sau titlul de autentificare a deţinătorului de teren; d) contractul de folosință a terenului – pentru unitățile comerciale amplasate pe terenuri ce aparţin Primăriei satului Băhrinești; e) schema de amplasare a unităţii comerciale – pentru unitățile comerciale mobile.  f) acordul din partea locatarilor din nemijlocita vecinătate; g) Notificarea sanitară de funcţionare – pentru unităţile comerciale de alimentaţie publică; h) Notificarea sanitar-veterinară de funcţionare – pentru târgurile de animale, pieţele agicole și agroalimentare ce dispun de hale pentru comercializarea produselor de origine animalieră în stare proaspătă;

 i) regulamentul pieței– pentru funcționarea funcţionării pieţelor.

 3.1.4. În cererea prevăzută în Anexa nr. 2 la prezentul Regulament obligatoriu se va indica regimul de muncă a unităţii comerciale. De asemenea cererea conține declaraţia pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea cerinţelor de autorizare;

3.1.5.  Comercializarea în cadrul târgurilor, iarmaroacelor și sărbătorilor organizate de administrația publică locală, cu prilejul diferitor evenimente, se permite în baza Notificării pentru desfășurarea activității comerciale pe un loc provizoriu de comerț (Anexa nr. 4), care se eliberează comerciantului, în mod gratuit, la cererea depusă la Primăria satului Băhrinești. Notificării pentru desfășurarea activității comerciale pe un loc provizoriu de comerț conţine informaţii privind locul provizoriu de comerț, suprafața locului provizoriu de comerț, schema de amplasare provizorie, zilele în care este permisă vânzarea, denumirea produselor/serviciilor, reguli de comercializare şi se autorizează de către primarul orașului în termen de cel mult 3 zile de la depunere. Perioada de valabilitate al Notificării pentru desfășurarea activității comerciale pe un loc provizoriu de comerț, corespunde perioadei de desfășurare a evenimentului și nu poate depăși data ultimei zile de desfășurare a târgului, iarmarocului sau a sărbătorii organizate.

3.1.6. Actele specificate la art. 3.1.3 și 3.1.5. se depun în original şi copie (simplă, neautentificată).

3.1.7. După verificarea corespunderii originalelor actelor cu copiile de pe acestea, specialistul Primăriei este în drept: a) să refuze primirea actelor în cazul în care setul de documente nu este complet sau documentele sunt perfectate incorect sau cu încălcarea prevederilor legislației în vigoare, explicând solicitantului despre posibilitatea prezentării repetate a setului de acte după remedierea greșelilor sau neconcordanţelor depistate; b) să accepte setul de acte în cazul când acesta este complet, perfectat corect şi corespunde prevederilor legislației în vigoare, restituind solicitantului originalele documentelor și înregistrând cererea în registru. 3.2.1. În scopul prezentului Regulament, activitatea de comerț și de prestare a serviciilor poate fi autorizată într-o unitate comercială, dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele cerinţe: a) unitatea comercială trebuie corespundă condițiilor legale corespunzătoare tipului de activitate desfășurate, să dispună de spaţii amenajate şi utilate, în conformitate cu prevederile legilor și actelor normative privind securitatea și sănătatea în muncă, ocrotirea sănătății și a mediului ambiant, securitatea antiincendiară, depozitarea, păstrarea, prelucrarea și comercializarea produselor; b) la intrarea (pe faţada) în unitate trebuie să fie amplasată firma agentului economic (iluminată pe timp de noapte) și panoul de identificare a unității, care trebuie să conţină informaţii referitoare la tipul unităţii, denumirea completă şi proprietarul acesteia, adresa amplasării şi programul de lucru; c) accesul în unitate trebuie să fie adaptat la necesitățile persoanelor cu dizabilităţi; d) la intrarea în unitate trebuie să fie instalate urne pentru gunoi;

3.2.2. În scopul verificării gradului de corespundere cu condiţiile de autorizare, specialistul Primăriei efectuează un control documentar al unităţii comerciale respective.

3.2.3. Controlul documentar constă în verificarea corectitudinii documentelor şi informaţiilor prezentate de solicitant, inclusiv prin utilizarea bazelor de date şi a registrelor de stat, după caz, şi suprapunerii datelor din aceste registre cu datele prezentate de solicitant.

3.2.4. În cazurile în care apar dubii sau este necesară o verificare mai detaliată a gradului de corespundere a unităţii comerciale, specialistul Primăriei este în drept să efectueze o vizită în teritoriu pentru a colecta informaţiile şi datele necesare. 3.2.5. În caz de necesitate, specialistul Primăriei este obligat să-i acorde asistenţa solicitantului în remedierea încălcărilor depistate, precum şi orice altă asistenţă care poate fi necesară în procesul solicitării şi eliberării Notificării.

3.2.6. La eliberarea Notificării de funcţionare se ţine cont de planul urbanistic de dezvoltare a teritoriului, de accesul consumatorilor la transportul public, de protejare a copiilor şi a tinerilor prin limitarea comercializării de băuturi alcoolice și articole din tutun, de mărfuri ce contravin bunelor moravuri în apropierea instituţiilor preşcolare şi de învăţământ.

3.2.7. În cazul în care, în urma controlului documentar şi, după caz, controlului efectuat în urma vizitei în teritoriu, se constată că unitatea comercială corespunde condiţiilor de autorizare, specialistul Primăriei completează Notificarea.

3.2.8. Notificarea se eliberează gratuit în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data depunerii şi înregistrării cererii și a setului de documente prevăzute de prezentul Regulament.

4. REFUZUL DE ELIBERARE A NOTIFICĂRII

4.1. Cererea de eliberare a Notificării se respinge în baza dispoziției primarului, comunicând în scris solicitantului motivul refuzului în termen de 30 de zile calendaristice din momentul depunerii cererii de eliberare.

4.2. Cererea de eliberare a Notificării poate fi respinsă în următoarele cazuri:

a) amplasarea unităţii comerciale contravine planului urbanistic general şi criteriilor generale de determinare a zonelor şi locurilor de vânzare din localitate; 6

b) activitatea de comerţ se desfăşoară în spaţii improvizate sau care nu armonizează cu arhitectura zonală, în încăperi neconforme cerinţelor stabilite sau în zone neautorizate (instituţii de educaţie, de sănătate, culturale etc.);

c) activitatea de comerţ prejudiciază spaţiile aflate în incinta sau în apropierea unor edificii cu valoare arhitectonică deosebită ori cu valoare de patrimoniu;

d) comercianţii nu sunt pregătiţi profesional pentru domeniile de activitate respective;

e) au fost depistate date false în documentele prezentate cu cererea înaintată, care nu permit evaluarea obiectivă şi corectă a identităţii şi/sau capacităţii solicitantului şi/sau a îndeplinirii cerinţelor stabilite de lege;

4.3. Respingerea cererii de solicitare a Notificării poate fi contestată în instanţa de judecată conform legislaţiei în vigoare.

5. NOTIFICAREA PRIVIND INIȚIEREA ACTIVITĂȚII DE COMERȚ

5.1.1. Notificarea conţine următoarele informații:    

a) denumirea/numele, sediul/domiciliul, IDNO/IDNP şi datele de contact ale comerciantului;
    b) denumirea şi codul activităţii de comerţ conform CAEM Rev. 2, cu menţiunea privind comercializarea producţiei alcoolice, berii şi/sau a articolelor din tutun;
    c) denumirea şi adresa unităţii comerciale sau a locului de vînzare;
    d) tipul unităţii comerciale conform Nomenclatorului unităţilor comerciale aprobat de Guvern;
    e) suprafaţa comercială (m2);
    f) capacitatea unităţii comerciale (numărul de locuri/persoane) – în cazul unităţii de alimentaţie publică;
    g)  tipul şi suprafaţa comercială (lungimea, lăţimea, înălţimea) a unităţii mobile – în cazul desfăşurării activităţii de comerţ prin intermediul unităţii mobile;
    h) declaraţia pe proprie răspundere a comerciantului privind respectarea legislaţiei.
5.1.2. Notificarea este semnată de către primarul satului Băhrinești sau persoana căruia i-au fost delegate împuternicirile respective.

5.1.3. Notificarea se eliberează conducătorului întreprinderii sau altei persoane împuternicite de acesta, iar menţiunea despre data primirii Notificării se confirmă prin semnătura acestuia în registrul de eliberare al Notificărilor.

5.1.4. La eliberarea Notificării, titularul este informat despre regulile generale de comercializare a produselor şi prestare (comercializare) a serviciilor pe teritoriul satului Băhrinești, condiţiile de retragere şi suspendare a Notificării;

5.1.5. Notificarea se afişează la un loc vizibil (pe Panoul de informare al cumpărătorului) şi este valabilă doar pentru unitatea comercială indicată în notificare.

5.1.6. Notificarea este un document personal al titularului acesteia, care nu este în drept să o transmită altor agenţi economici.

5.2. Termenul de valabilitate al Notificării

 5.2.1. Notificarea este valabilă din momentul înregistrării pentru unităţile comerciale şi pînă la suspendarea sau încetarea activităţii de comerţ, efectuată în temeiul:
    a) cererii autorităţilor competente prin decizia instanței de judecată;
    b) notificării de încetare a activităţii de comerţ conform art. 175.
 6. RETRAGEREA ȘI SUSPENDAREA NOTIFICĂRII.

6.1. Notificarea se retrage de către organele abilitate cu funcții de control, prin aplicarea măsurilor restrictive prevăzute de legislație, pentru încălcările constatate în cadrul controlului de stat efectuat conform prevederilor Legii nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.
    (2) Activitatea de comerț se suspendă (se limitează) prin suspendarea unui act permisiv/licență de către autoritatea abilitată, în condițiile prevăzute la art. 17 din Legea nr. 235-XVI din 20 iulie 2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător.

(3) Activitatea de comerţ încetează la cererea comerciantului, începînd cu data de depunere a notificării de încetare de către comerciant.
    (4)  De la data de depunere a notificării privind încetarea activităţii de comerţ, comerciantul:
    a) nu are dreptul să desfăşoare activităţi de comerţ în cadrul unităţii comerciale în cauză;
    b) nu va achita taxa stabilită la art. 177 alin. (2) pentru unitatea comercială în cauză.
7. RESTRICȚII PRIVIND FUNCȚIONAREA UNITĂȚILOR COMERCIALE

7.1. Se interzice funcţionarea unităţilor comerciale pe teritoriul satului Băhrinești în lipsa notificărilor respective, eliberate de către Primăria satului Băhrinești.

7.2. Se interzice funcţionarea unităţilor comerciale fără acordul din partea vecinilor din nemijlocita apropiere a unităţii.

7.3. Este interzis comerțul din autovehicule, rulote, din tarabe, standuri, tejghele, comerțul cu produse expuse la sol pe străzile satului, cu excepția locurilor autorizate și special amenajate în acest scop .

 7.4. Este interzisă comercializarea băuturilor alcoolice în magazinele alimentare şi în alte puncte de comerț între orele 22:00–08:00.

7.5. Se interzice comercializarea articolelor din tutun și băuturilor alcoolice persoanelor şi de către persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani.

7.6. Este interzisă comercializarea articolelor din tutun și băuturilor alcoolice în unitățile comerciale, care sunt amplasate la o distanță mai mică de 100 m de la clădirile și de 50 m de la gardurile instituțiilor de învățământ, instituțiilor preșcolare și medicale.

8. DISPOZIȚII FINALE

8.1. Primăria satului Băhrinești are dreptul, în limitele competenței sale, să efectueze controlul privind respectarea de către comercianți a legislației în vigoare, prevederilor prezentului Regulament, a regulilor generale de comercializare a produselor şi prestare (comercializare) a serviciilor pe teritoriul satului Băhrinești. 8.2. Evidența Notificărilor se asigură prin intermediul registrului Notificărilor.

8.3. Toate anexele la prezentul Regulament sunt parte componentă a acestuia.

8.4. Prezentul Regulament intră în vigoare la data adoptării lui.

 

Anexa nr. 1

la Regulamentul privind funcționarea

activității de comerț a unităților

comerciale pe teritoriul satului Băhrinești

 

REGULILE GENERALE DE COMERCIALIZARE A PRODUSELOR

ŞI DE PRESTARE (COMERCIALIZARE) A SERVICILOR

PE TERITORIUL SATULUI BĂHRINEȘTI1.

 

 1. Comercianţii sunt obligaţi să plaseze pe piaţă numai produse/servicii sigure pentru viaţa, sănătatea şi securitatea consumatorilor. Orice comerciant trebuie să se convingă, în baza informaţiilor obţinute de la producător/importator şi a pregătirii profesionale, că produsele oferite spre comercializare sunt sigure şi să informeze consumatorii asupra factorilor de risc în utilizarea/consumul acestora.

2. Se interzice plasarea pe piaţă a produselor în lipsa actelor de însoţire referitoare la calitatea, cantitatea şi securitatea lor, emise conform reglementărilor tehnice, sanitare şi contabile în vigoare.

3. La vânzarea produsului/prestarea serviciului, comerciantul/prestatorul trebuie să aducă la cunoştinţa consumatorului, la solicitarea acestuia, pe lângă informaţiile furnizate prin etichetare, marcare şi ambalare, alte informaţii corecte şi utile referitoare la caracteristicile produsului/serviciului, condiţiile de vânzare şi modul de utilizare.

 4. Ambalajul produsului trebuie să asigure integritatea şi protecţia calităţii acestuia, să fie uşor de manipulat, să promoveze vânzarea produsului, fiind totodată conform cu prevederile legale referitoare la protecţia muncii, mediului şi securitatea consumatorilor.

5. Preţurile de vânzare, preţurile pe unitatea de măsură şi tarifele se indică în mod vizibil şi fără echivoc prin marcare, etichetare, prin meniul propus şi/sau afişare şi se exprimă exclusiv în monedă naţională.

6. La locul de vânzare a produselor/prestare a serviciilor, comerciantul trebuie să deţină documentele care atestă conformitatea acestora cu regulamentele tehnice în vigoare. În cazul în care documentele respective sunt păstrate în alt loc, în incinta unităţii comerciale trebuie să se păstreze copiile acestora, autentificate cu ştampila comerciantului.

7. Comerciantul este obligat să elibereze cumpărătorilor/consumatorilor bonuri de casă sau alte acte ce confirmă cumpărarea produsului/prestarea serviciului.

8. Programul de muncă (orarul de funcţionare) se afişează la intrarea în unitatea comercială, în mod vizibil din exterior. Comerciantul este obligat să asigure respectarea acestuia. Orice modificare în orarul de funcţionare al unităţii comerciale se face cu acordul preventiv al autorităţii administraţiei publice locale care a eliberat Notificarea de funcţionare.

9. În interiorul unității comerciale trebuie să fie amplasat Panoul de informare al cumpărătorului, care va conține următoarele documente:

 - Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individuali;

 - Notificarea de funcționare;

 - Notificarea sanitară de funcţionare sau Notificarea sanitară veterinară de funcţionare (pentru unitățile ce comercializează produse de origine animalieră);

 - Registrul de reclamații și sugestii;

- Informația pentru consumatori oferită de Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie.

10. Comercianții vor asigura amenajarea şi menţinerea în stare corespunzătoare a terenului aferent și a vitrinelor unităţilor comerciale, cu respectarea regulilor estetice, sanitare şi de iluminare.

 

 

 

Anexa nr. 2

la Regulamentul privind funcționarea

activității de comerț a unităților comerciale

pe teritoriul satului Băhrinești

 

Către Primăria satului Băhrinești

C E R E R E

pentru eliberarea NOTIFICĂRII DE FUNCŢIONARE

Comercianul_____________________________________________________  .

Adresa juridică/sediul:  raionul (mun.) _________________ oraşul (satul) _________________ strada  _____________________________ nr. ______ ,

IDNO/codul fiscal _________________________.

Persoană de contact____________________ tel. de contact __________ e-mail _____________.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 231 din 23.09.2010 cu privire la comerțul interior și a Regulamentului privind funcționarea activității de comerț și de prestare (comercializare) a serviciilor pe teritoriul satului Băhrinești, aprobat prin decizia Consiliului sătesc Băhrinești nr. 2/13 din 26.04.2018, solicit eliberarea Notificării de funcţionare pentru  - Tipul unității și denumirea unității _________________________________________________________________

Genul de activitate __________________

 Comercializarea băuturilor alcoolice __________.

Comercializarea articolelor din tutun __________.

Suprafața totală = ____________ m.p.

Adresaunității:______________________________________________________

Regimul de muncă: Program:  ____ (Zilele de muncă și orele de muncă)

Pauză ___________ Zile de odihnă ___________________________________

Cererea va fi examinată în baza datelor indicate şi a actelor anexate (copii): 1. Extrasul actualizat din Registrul de stat al persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individuali, certificatul de înregistrare și/sau sau orice alt act similar. 2. Extrasul actualizat din Registrul bunurilor imobile asupra imobilului cu destinaţie nelocativă, eliberat de către Oficiul Cadastral Teritorial. 3. Contractul de locaţiune pentru unităţile amplasate în încăperi închiriate cu extrasul din Registrul bunurilor imobile care confirmă dreptul de proprietate al locatorului. 4. Contractul de locaţiune a terenului sau titlul de autentificare a deţinătorului de teren. 5. Contractul de folosință a terenului – pentru unitățile comerciale amplasate pe terenuri ce aparţin Primăriei. 6. Schema de amplasare a unităţii comerciale – pentru unitățile comerciale mobile. Pentru pavilioane se anexează și procesul verbal de recepţie finală. 7. Notificarea sanitară de funcţionare – pentru unităţile comerciale de alimentaţie publică; 8. Notificarea sanitar-veterinară de funcţionare – pentru târgurile de animale, pieţele agricole și agroalimentare ce dispun de hale pentru comercializarea produselor de origine animalieră în stare proaspătă. 9. Acordul din partea locatarilor din nemijlocita vecinătate – în cazul amplasării unităţilor comerciale în blocurile locative. 10. Regulamentul pieței - pentru piețe. 11. Licenţa pentru desfășurarea genurile de activitate supuse licenţierii. 12. Contractul cu Î.M. „Servicii Comunal-Locative” Orhei privind transportarea la gunoiște a deșeurilor solide. Declar pe proprie răspundere că datele menţionate în prezenta cerere sunt corecte, iar copiile documentelor anexate corespund cu originalele acestora, sunt valabile, actualizate și corespund adevărului. Declar că, cunosc prevederile art. 263, alin. (8) al Codului Contravențional al R. Moldova: „Prezentarea spre înregistrare de acte sau informaţii neautentice (false) se sancţionează cu amendă de la 20 la 75 de unităţi

 

 

 

 

 

Anexa nr. 3

la Regulamentul privind funcționarea

activității de comerț a unităților comerciale

pe teritoriul satului Băhrinești

 

NOTIFICARE PRIVIND INIŢIEREA ACTIVITĂŢII DE COMERŢ

CĂTRE  Primăria s. Băhrinești                                            DATA ________________________

DE LA COMERCIANTUL

Denumirea/numele__________________________________ IDNO/IDNP________________________

Sediul/domiciliul______________________________________________________________

Reprezentat de_____________________________ în calitate de_________________________

Tel._____________________ Fax______________________ E-mail______________________

Notificăm privind iniţierea activităţii de comerţ în următoarele condiţii:

Pentru unitate comercială                                                     Pentru loc de vînzare

Adresa_____________________                             Adresa___________________________

Denumirea____________________                          Amplasare_________­­­_______________

Tipul _______________________                           Tipul____________________________

Suprafaţa comercială (m2)_______                           Suprafaţa comercială (m2)  ________

 Activităţi de comerţ desfăşurate:

_______________________________________________ Codul CAEM_____________

_______________________________________________               

 

_______________________________________________ Codul CAEM_____________

_______________________________________________ 

Pentru unităţile de alimentaţie publică:

capacitatea unităţii comerciale (numărul de locuri/persoane) __________________,

inclusiv la terasă (numărul de locuri/persoane) _____________________________

Comercializarea producţiei alcoolice                                    DA/NU

Comercializarea berii                                                DA/NU

Comercializarea produselor din tutun                       DA/NU

Desfăşurarea comerţului ambulant                            DA/NU

Comercializarea prin intermediul unităţii mobile     DA/NU

Date privind unitatea mobilă

(la desfăşurarea activităţii de comerţ prin intermediul unităţii mobile):

Tipul _________________________________________

Lungimea__________________    Lăţimea_____________       Înălţimea __________________

Comercializarea prin aparat comercial                                  DA/NU

Date privind aparatul comercial

(la desfăşurarea activităţii de comerţ prin aparat comercial):

Numărul de aparate ________

Lungimea___________Lăţimea___________        Înălţimea __________________

Anexe:____________________________________________

           _________________________________________________

Declar pe propria răspundere că:

1) datele indicate în prezenta notificare şi în anexe sînt veridice şi corecte;

2) întrunesc condițiile legislaţiei în domeniul activităţii de comerţ.

Îmi asum obligaţia:

1) să respect legislaţia în vigoare;

2) să compensez, în conformitate cu legislaţia în vigoare, orice prejudiciu cauzat ca urmare a nerespectării legislaţiei sau a prezentării, în cadrul prezentei notificări şi al anexelor, a unor date eronate.

 

Numele _________________  Semnătura _________________                    L.Ş.

Anexa nr. 4

la Regulamentul privind funcționarea

activității de comerț a unităților comerciale

pe teritoriul satului Băhrinești

 

 

 

    CONSILIUL  SĂTESC                                               PRIMĂRIA

          BĂHRINEŞTI                                                      BĂHRINEŞTI

    RAIONUL FLOREŞTI                                        RAIONUL FLOREŞTI

 

 

MD-5012, Republica Moldova, r. Floreşti, s. Băhrineşti, str. Renaşterii, 293,

c.f.1007601008513, c.d. 230100000003139, c.b. TREZMD2X617

tel. 0-250-45- 4-06; 693-76-144 (primar), 0-250-45-4-86 (contabilitate), 0-250-45-4-17 (secretar),

0-250-94-4-13 (paznic – curier, perceptor fiscal, specialist pntru reglementarea regimului funciar); 

0-250-45-1-81 (inspector superior de sector), e-mail: prodez@inbox.ru

 

  nr.___________________  

din___________________

 

Autorizație de funcționare pentru desfășurarea activității comerciale

 pe un loc provizoriu de comerț

Prin prezenta se autorizează ___________________________________________________,

              (tipul unității de comerț mobil)

numărul identificării de stat (cod fiscal) _______________________________, să desfășoare activitatea comercializare a _________________________________  din _________________________,

     ( denumirea produselor / serviciilor )                                                       (tipul unității de comerț mobil) 

 în  ___________________________, (conform schemei de amplasare provizorie, anexă la prezenta),

               (adresa locului provizoriu de comerț)

pe perioada petrecerii târgului/iarmarocului/sărbătorii, prilejuite de _____________________________,

(denumirea evenimentului)

din _________________ până la _________________, regim de muncă:____________________.

                 (ziua, luna, anul)                                          (ziua, luna, anul)                                                                    (orele de muncă)

 

Condiții obligatorii de respectare în procesul activității:

- respectarea legislației în vigoare privind comerțul și protecția consumatorilor;

- amenajarea locului provizoriu de comerț cu utilajul necesar;

- asigurarea zonei cu urnă pentru gunoi pe durata zile de muncă;

- salubrizarea zonei de comerț la sfârșitul zilei de muncă.

 

 

 

 

Primarul s. Băhrinești                                                                                                             _______________

(Nume, prenume)

 

L.Ș.

 


Ultima redactare: 08.07.2019   


Alte Noutăți

Publicat la: 27.06.2019   
Accesări: 421
Citeşte mai mult...
Publicat la: 24.06.2019   
Accesări: 336
Citeşte mai mult...
Publicat la: 20.06.2019   
Accesări: 291
Citeşte mai mult...
Publicat la: 20.06.2019   
Accesări: 171
Citeşte mai mult...
Publicat la: 17.06.2019   
Accesări: 199
Citeşte mai mult...
Publicat la: 10.06.2019   
Accesări: 290
Citeşte mai mult...
Publicat la: 10.06.2019   
Accesări: 214
Citeşte mai mult...
Publicat la: 10.06.2019   
Accesări: 324
Citeşte mai mult...
Publicat la: 10.06.2019   
Accesări: 267
Citeşte mai mult...
Publicat la: 10.06.2019   
Accesări: 206
Citeşte mai mult...
Publicat la: 05.06.2019   
Accesări: 281
Citeşte mai mult...
Publicat la: 30.05.2019   
Accesări: 210
Citeşte mai mult...
Publicat la: 04.04.2019   
Accesări: 370
Citeşte mai mult...
Publicat la: 28.03.2019   
Accesări: 245
Citeşte mai mult...
Publicat la: 14.03.2019   
Accesări: 239
Citeşte mai mult...
Publicat la: 21.01.2019   
Accesări: 409
Citeşte mai mult...
Publicat la: 14.01.2019   
Accesări: 421
Citeşte mai mult...
Publicat la: 14.01.2019   
Accesări: 243
Citeşte mai mult...
Publicat la: 11.01.2019   
Accesări: 266
Citeşte mai mult...
Publicat la: 16.10.2018   
Accesări: 364
Citeşte mai mult...

1 - 20 din 375
Ultimele noutăţi
08.07.2019
REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURĂREA ACTIVITĂŢII DE COMERŢ ȘI DE PRESTARE A SERVICILOR PE TERITORIUL SATULUI BĂHRINEȘTI
27.06.2019
TRÂNTA la Băhrinești
24.06.2019
INVITAȚIE la ZOOPARK
20.06.2019
ANUNȚ DISCOTECA
20.06.2019
ANUNȚ TRÂNTABĂHRINEŞTI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2020 Primăria Băhrinești, raionul Florești Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Developed by WebDesign.md
PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 5015   Total ieri: 43   Total azi: 9